4000 تومان
دانلود مجموعه شماتیک ها + آموزش بازکردن گوشی هاجزئیات و دانلود